Prawo do odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy wyłącznie Konsumentów)

 1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi: 
  1. w odniesieniu do umów o świadczenie usług (dotyczy szkoleń), jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, 
  2. w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczetowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (m.in. kremy, znieczulenia). 
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy (dotyczy zakupu rzeczy fizycznych) oraz 
  2. zawarcia umowy (dotyczy zakupu szkoleń).
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę: ARTiSPA Iwona Marciniak z siedzibą pod adresem: ul. Szosa Chełmińska 217, 87-100 Toruń o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy).
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego jemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

2. Skutki odstąpienia od umowy (dotyczy wyłącznie Konsumentów)

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta  o Jego decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia jemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedawcy otrzymany Towar (dotyczy rzeczy fizycznych) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 3. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi  (dotyczy szkolenia) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 4. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Obowiązuje od dnia 23 marca 2017r.

 

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

opracowany na podstawie załącznika numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 odstąpienie_od_umowy.pdf  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

 ARTiSPA Iwona Marciniak

 ul. Szosa Chełmińska 217

87-100 Toruń

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.